ورک شاپ بداهه پردازی | ساری

بارا سیگفوس دوتیر طراح حرکت و رقصنده ایسلندی که در بروکسل بزرگ شده و فارغ التحصیل از مدرسه "پارتز" در بروکسل که به صورت بین الملل با هنرمندان رشته های متفاوت کار می کند.
شیوه کار او بر پایه پژوهش شکل می گیرد, او در تدریس نیز از تحقیقات پیاپی و شخصی از منظر یک طراح حرکت می پردازد.
طی این کارگاه بارا قسمت هایی از دنیای هنر خود و شیوه های کار کردن با بدن توسط حرکت را  با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشت.

بارا زیگفوس دوتیر از بداهه پردازی به شیوه عملی برای آموزش بدن استفاده می کند برای مثال درجهت ایجاد قدرت,انعطاف و هماهنگی. او همچنین از بداهه پردازی برای تولید مواد حرکتی فردی که اغلب در کارها و اجراهایش بیشتر به گسترش آنها می پردازد استفاده می کند. او می خواهد برای شاگردانش انگیزه ای ایجاد کند که به کشف و توسعه امکانات و توانایی های خود به عنوان اجراگر, تولید کننده اثر یا حتی مشاهده گر فعال بپردازند. تمرکز کارگاه برروی فردیت شرکت کنندگان و همچنین پویایی و کارکرد گروه بود.


۲۰۱۸ پروژه‌های ازدار