گامبریچ و رویکرد شناختی ـ تکاملی به بازنمایی

جستار حاضر در ابتدا به تحلیل مفهوم بازنمایی در عامترین شکل ممکن می‌پردازد تا تصویری روشن از طیف بازنمودها، از کلامی تا تصویری و عکسگونه به دست آید و بر مبنای نسبت میان این دست مفاهیم با شباهت، دسته‌بندی مشخصی از انواع بازنمایی ترسیم شود.
سپس، درباره حوزه توجه گامبریچ، یعنی بازنمایی عکسگونه (فوتوگرافیک) بحث خواهد شد و جایگاه رهیافت گامبریچ در پاسخ به این پرسش که «آیا تصویر زبان است؟» بررسی خواهد شد. در ادامه مفهوم برساختی بازنمایی از منظر گامبریچ و وجه شناختی-تکاملی آن در تقابل با دیگر رویکردها موضوع بحث خواهد بود:
تقابل با رویکرد دریافت طبیعی فلینت شییِر
تقابل با رویکرد ساختاری تصویر و شباهت نزد نلسون گودمن و جان کالویکی
تقابل با رویکرد فرهنگ بصری مارتین جی و نورمن برایسن


۲۰۱۸ پروژه‌های ازدار