علی اتحاد هنرمند و پژوهشگر در این نشست به بررسی رسانه های معاصر و تحلیل نمونه هایی از آن پرداخت. وی سپس در رابطه با رسانه های معاصر و جهان امروز گفت و گویی با مخاطبین داشت.


۲۰۱۸ پروژه‌های ازدار