«لانگ پلیِر» قطعه‌ی موسیقایی است به طول مدتِ هزار سال. این قطعه در نیمه‌شبِ سی و یکم دسامبر 1999 آغاز شده و بدونِ تکرار تا آخرین لحظه‌ی سال 2999 پخش خواهد شد، نقطه‌ای که در آن قطعه کامل شده و دوره‌ی تناوب آن آغاز می‌شود. این اثر که در آغاز به سفارشِ آرت انجِل و توسط جِم فاینِر طراحی و ساخته شده است، اکنون در اختیار بنیادِ «لانگ پلِیِر» است.


۲۰۱۸ پروژه‌های ازدار