نمایشگاه فرزین هدایت زاده مجسمه ساز معاصر با توجه به رویکرد وی به مجسمه سازی برگذار شد. او در آثار خود از متریتال های ارزان و در دسترس همچون کاغذ، پارچه... استفاده می کند و به فضا اهمیت ویژه ای می دهد.


۲۰۱۸ پروژه‌های ازدار