در فروردین 1393 گالری گوهرزاد در این مکان شروع به کار کرد و در بهمن همان سـال به کار خود پایان داد. پس از آن گالری حنایـش یک مجموعه را در این مکان به نمایش گذاشت.
بزودی این مکان تبدیل به نانوایی می شود.


۲۰۱۸ پروژه‌های ازدار